ຄວາມສະຫງົບສຸກຈົ່ງມີແກ່ເຈົ້າ, ຂ້ອຍແຕ່ງງານແລ້ວ, ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພໍ່ຂອງຜົວຂອງຂ້ອຍ ກຳ ລັງໃຫ້ພວກເຮົາຄືນ ໜຶ່ງ ໃນປ່າຊ້າ.