ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເພີ່ມ ແລະສະໝັກໃຊ້ Snap ແມ່ນຫຍັງ?