ການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຄວາມຝັນກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄາງໃນຄວາມຝັນ