ຄໍາແນະນໍາແລະຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການກະກຽມ sahlab ກັບທາດແປ້ງ