ການແນະນໍາການສົ່ງເສີມທາງອີເລັກໂທຣນິກ ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ