ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການລະດົມສະໝອງ ແລະ ການສົນທະນາແມ່ນຫຍັງ?