ປະເພດຂອງພາສາການຂຽນໂປຼແກຼມສໍາລັບການພັດທະນາເກມເອເລັກໂຕຣນິກ