ເຫັນວ່າຂ້ອຍໄປຊື້ເຂົ້າໜົມຫວານ ແລະຂໍສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຢາກໄດ້ ແລະລາວກໍ່ເອົາຫຼາຍກວ່າທີ່ຂ້ອຍຂໍ, ແລະເມື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳ ແລະບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍຈ່າຍເງິນ.